دوره 11، شماره 3 - ( فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 1398 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 34-43 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.18502/tkj.v11i3.2586
Ethics code: 225907/1/17/پ


XML English Abstract Print


دانشگاه یزد ، gbordbar@yazd.ac.ir
چکیده:   (325 مشاهده)
مقدمه:اعتصاب به عنوان پدیده­ای اجتماعی- اقتصادی در حوزه روابط صنعتی شناخته می­شود که عدم مدیریت آن هزینه­های قابل توجهی را به همراه دارد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی­های شخصیتی و سلامت روانشناختی محیط کار بر قصد اعتصاب در میان پرستاران استان یزد می­باشد.
روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آمار شامل کلیه پرستاران استان یزد می­باشد که از میان آن­ها 376 نفر به‌صورت نمونه­گیری طبقه­بندی تصادفی ساده انتخاب شد. برای سنجش قصد اعتصاب از پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش ویژگی­های شخصیتی و سلامت روانشناختی محیط کار از پرسشنامه استاندارد مککریو کوستا (1992) و مهداد (1389) استفاده شده است. روایی پرسشنامه­های استاندارد از طریق روایی محتوایی و پایایی آن­ها بر اساس میزان آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. روایی پرسشنامه قصد اعتصاب علاوه بر روایی محتوایی با استفاده از روایی سازه نیز بررسی شد. به‌منظور تحلیل داده­ها از 21 SPSS و لیزرل 8/8 استفاده شده است.
نتایج: بر اساس نتایج پژوهش سلامت روانشناختی محیط کار بیشترین تأثیر را در کاهش قصد اعتصاب داشته و از میان ابعاد ویژگی­های شخصیتی پنج عامل بزرگ، برونگرایی تأثیر مستقیم و معناداری را در تبیین قصد اعتصاب داشته است. پس از برونگرایی، گشودگی و روان رنجوری دارای تأثیر معنادار و قابل‌توجهی می­باشند. سازگاری تنها ویژگی شخصیتی بوده است که تأثیر معناداری بر قصد اعتصاب نداشته است. همچنین میزان سلامت روانشناختی محیط کار در وضعیت مطلوب و قصد اعتصاب در میان پرستاران پایین­تر از حد میانگین مورد نظر خبرگان بوده است.
نتیجه ­گیری: مدیران بیمارستانی بایستی با شناسایی ویژگی­های شخصیتی کارکنان و تهیه پروفایل شخصی­ آمادگی مواجه با بحران­ها را داشته باشند و همچنین با ارزیابی سالانه ابعاد سلامت روانشناختی محیط کار وضعیت سازمان در آمادگی به‌منظور اعتصابات را بررسی نماید.
واژه کلیدی: اعتصاب، پرستاران، بیمارستان.
واژه‌های کلیدی: اعتصاب، پرستاران، بیمارستان
متن کامل [PDF 630 kb]   (62 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (99 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۸/۴/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۹/۱/۲۵