دوره 11، شماره 3 - ( فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 1398 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 26-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.18502/tkj.v11i3.2585
Ethics code: IR.SSU.REC


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ، marzieh_s65@yahoo.com
چکیده:   (316 مشاهده)
مقدمه:امروزه، نگرانی و مساله اصلی سازمان های مسئول در زمینه ی ایمنی،شناسایی و حذف خطراتی است که زندگی مردم را تهدید کرده و می تواند باعث ایجاد صدمه شود، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎاﺣﺘﻴﺎط ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻣـﺮوزه ﺣﺘـﻲ درﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﻮادث زﻳﺎدی رخ ﻣﻲدﻫﻨـﺪ.یک روش رایج تجزیه و تحلیل ایمنی و پیشگیری ازحوادث، بازرسی کردن می­باشدکه هدف از این مطالعه تعیین تاثیر پیاده سازی و اجرا برنامه چک لیست حاصل از بازرسی های رسمی در شناسایی خطرات در یک صنعت خودروسازی می باشد.
مواد و روش:برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و پیمایش استفاده شد. که در قسمتهای نظری وتدوین پرسشنامه از روش کتابخانه ای ودر جمع آوری داده ها از روش پیمایش استفاده شد.در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارتوصیفی و استنباطی استفاده شد.که نمونه ها به همراه نمودارهای فراوانی بررسی شدند. و داده هاجهت آنالیز و تحلیل وارد نرم افزار  stata شدند.
یافته ها:دراین مطالعه 716آیتم چک لیست مشخص شده، 459(64/0درصد) خطر قبل و 579 (81/0 درصد)خطربعد از استفاده چک لیست تشخیص داده شد.و تفاوت معناداری بین این دو نسبت وجود داشت.که به بیان دیگر اجرای چک لیست در شناسایی خطرات موثر است.
بحث و نتیجه گیری: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻪ در شرکت مورد مطالعه ،چک لیست نقش اساسی در شناسایی خطرات نداشت و به صورت مدون از چک لیست استفاده نمی­شد،بهتر است در بازرسی­ها از چک لیست بهره گرفت.بر اساس نتایج این مطالعه نتیجه­ گیری می­شود که بازرسی به کمک چک لیست می­تواند تاثیر چشمگیری در شناسایی خطرات داشته باشد
واژگان کلیدی: چک لیست، بازرسی،خطرات،خودرو سازی
واژه‌های کلیدی: چک لیست، بازرسی، خطرات، خودروسازی
متن کامل [PDF 405 kb]   (61 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ایمنی و حوادث ناشی از کار
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۵ | پذیرش: ۱۳۹۹/۱/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۹/۱/۱۶