یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (بهار 3-1401 - شماره پیاپی : 46) - 9 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 12-1400 - شماره پیاپی : 45) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 9-1400 - شماره پیاپی : 44) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 6-1400 - شماره پیاپی : 43) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 3-1400 - شماره پیاپی : 42) - 8 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 12-1399 - شماره پیاپی : 41) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 10-1399 - شماره پیاپی : 40) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 7-1399 - شماره پیاپی : 39) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار 4-1399 - شماره پیاپی : 38) - 8 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 12-1398 - شماره پیاپی : 37) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 10-1398 - شماره پیاپی : 36) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 8-1398 - شماره پیاپی : 35) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 8-1398 - شماره پیاپی : 34) - 8 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 12-1397 - شماره پیاپی : 33) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 9-1397 - شماره پیاپی : 32) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 8-1397 - شماره پیاپی : 31) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 4-1397 - شماره پیاپی : 30) - 9 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 9-1396 - شماره پیاپی : 29) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 4-1396 - شماره پیاپی : 28) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 2-1396 - شماره پیاپی : 27) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 1-1396 - شماره پیاپی : 26) - 8 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 11-1395 - شماره پیاپی : 25) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 8-1395 - شماره پیاپی : 24) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 6-1395 - شماره پیاپی : 23) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 3-1395 - شماره پیاپی : 22) - 8 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 4 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 12-1394 - شماره پیاپی : 21) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 10-1394 - شماره پیاپی : 20) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 6-1394 - شماره پیاپی : 19) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 4-1394 - شماره پیاپی : 18) - 8 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 4 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 12-1393 - شماره پیاپی : 17) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 3 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 7-1393 - شماره پیاپی : 16) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 2 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 4-1393 - شماره پیاپی : 15) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 1-1393 - شماره پیاپی : 14) - 8 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 4 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 10-1392 - شماره پیاپی : 13) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 3 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 8-1392 - شماره پیاپی : 12) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 2 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 6-1392 - شماره پیاپی : 11) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 3-1392 - شماره پیاپی : 10) - 9 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 4 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 12-1391) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 3 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 10-1391) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 1 و 2 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 7-1391 - شماره پیاپی : 7) - 10 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 4 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 12-1390 - شماره پیاپی : 6) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 3 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 10-1390 - شماره پیاپی : 5) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 2 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 7-1390 - شماره پیاپی : 4) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 4-1390 - شماره پیاپی : 3) - 8 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 12-1389 - شماره پیاپی : 2) - 9 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد 9-1388 - شماره پیاپی : 1) - 9 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه طب کار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Occupational Medicine Quarterly Journal

Designed & Developed by : Yektaweb