راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان مقالات

راهنمای نویسندگان مقالات

فر ایند بررسی مقاله
کلیه پیش نویس مقالاتی که از طریق تارنمای رسمی مجله به دفتر مجله ارسال می­شوند در ابتدا توسط هییت تحریریه بررسی شده و در صورتی که در راستای اهداف مجله بوده و مطابق با اصول راهنمای نویسندگان تنظیم شده باشند جهت داوری  دو تن از اساتید مجرب و متخصص موضوع مقاله ارسال می شوند. وصول پیش نویس از طریق ایمیل به اطلاع کلیه نویسندگان رسیده و در صورتیکه مقاله مناسب چاپ تشخیص داده نشود مراتب طی دوهفته به اطلاع نویسندگان خواهد رسید. مجله در رد، پذیرش و هر گونه ویرایش در متن مقاله آزاد می باشد.
 
فرایند داوری مقاله:
پیش نویس مقالات به حداقل دو نفر داور که دارای صلاحیت کافی در مورد موضوع آن باشند ارسال می­شود. روند داوری کاملا محرمانه (Double blind) بوده و داوران و نویسندگان از هویت یکدیگر اطلاع ندارند. نظرات داوران برای نویسنده مسئول ارسال شده و از ایشان خواسته می­شود تا در حداقل زمان ممکن اصلاحات خواسته شده را به دفتر مجله ارسال نماید. این روند تا تامین نظر داوران و هییت تحریریه ادامه خواهد یافت و ممکن است به چند نوبت اصلاح برسد
پذیرش پیش نویس مقاله پس از انجام کلیه اصلاحات خواسته شده توسط مجله وتایید نهایی توسط نویسنده مسئول، به ایشان اعلام خواهد شد و سپس مقالات پذیرفته شده در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. تغییر در اسامی و یا ترتیب نویسندگان تنها در صورت ارسال درخواست کتبی نویسنده مسئول وشخص ذینفع، قبل از ارسال پذیرش مقاله امکان پذیر خواهد بودنویسندگان در تمام این مراحل می­توانند از وضعیت مقاله خود از طریق وب سایت مجله اقدام نمایند.
تایید نهایی: یک فایل الکترونیک قبل از چاپ مقاله به نویسنده‌ی مسئول ارسال می‌شود تا اشتباهات احتمالی را اصلاح نماید. اصلاحات بایستی به وضوح روی فایل PDF –Word نهایی اعمال شده و در اسرع وقت به دفتر مجله ایمیل شوند
مدارک ارسال شده: زمانی که مقاله چاپ شد، تمام موارد ارسالی شامل متن مقاله، اشکال و غیره تنها شش‌ماه نگهداری شده و سپس امحاءمی‌شوند.
تعارض منافع:
نویسندگان بایستی هرگونه کمک مالی دریافتی و تعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، ولی تحریریه و خوانندگان باید از آن آگاه باشند.
حقوق معنوی:
تمام محتوای این مجله تحت حقوق معنوی بین‌المللی نشر قرار دارد و محتویات این مجله برای استفاده‌ی غیرتجاری می­باشد. کپی، توزیع، ارسال، نمایش یا چاپ محتوای مجله با کسب اجازه کتبی و ذکر مأخذ قابل انجام است.
 
 شایسته است نویسندگان محترم که تمایل دارند مقاله خود را جهت چاپ در این مجله ارسال کنند به موارد زیر توجه نمایند:
1. این مجله مقالات اصیل پژوهشی(Original Article)، مروری (Review Article)، گزارش مورد (Case Report) و نامه به سردبیر (Letter to Editor) را که در حیطه سلامت شاغلان، بیماری‌های ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای باشد، می‌پذیرد.


2. مقاله ارسالی سابقه چاپ یا پذیرش در مجلات دیگر نداشته باشد و به طور هم‌زمان برای مجله دیگری ارسال نشده باشد. ارسال تعهدنامه نویسندگان مقاله مبنی بر جدید بودن مطالب ارائه شده و عدم چاپ آن در نشریه دیگر الزامی است. (فرم شماره 1 و 2 در قسمت فرم های مرتبط در بخش راهنمای نویسندگان)
 3. رعایت اخلاق در تحقیقات بالینی یا حیوانی کاملاً الزامی بوده و توجه به محرمانه بودن اطلاعات بیماران و لحاظ نمودن شرایط تحقیق بر روی حیوانات ضروری است.  نکات اخلاقی و کد کمیته اخلاق باید در بخش ملاحظات اخلاقی آورده شود.
 4. زبان مقاله فارسی بوده، آیین نگارش رعایت شود. از به کار بردن واژه‌های خارجی که معادل شناخته‌شده در زبان فارسی دارد اجتناب شود.

5. مقالات نشریه باید پژوهشی ( بنیادی یا کاربردی) با حفظ اصل نوآوری در راستای تولید علم و ارتقای سطح دانش و پژوهش انتشار یابد.
6. در هر مقاله نام نویسنده(ها)، در ذیل آن نشانی کامل( از جمله نام شهر و استان) سازمان محل خدمت لحاظ گردد.
نشانی پست الکترونیکی نویسنده عهده دار مکاتبات در پانویس صفحه اول مقاله ارائه شود.
7. مقاله دارای چکیده به زبان فارسی ( 150 تا 250 کلمه) و چکیده به زبان انگلیسی ( حداکثر 250 کلمه) باشد.
8. مقاله باید چارچوب کلی از قبیل عنوان، چکیده، کلیدواژه، نشانی نویسندگان، مقدمه،  مواد و روشها و تئوری( در صورت نیاز برای رشته های علوم تجربی) ، نتایج، بحث و نتیجه گیری و منابع علمی معتبر را دارا باشد.
9. منابع مقالات بر اساس سبک ونکوور آورده شده باشد.
10. هر مقاله نباید حداکثر بیشتر از 15 صفحه باشد.
***
قابل توجه نویسندگان محترم:

نگارش صحیح آدرس (Affiliation) دانشگاه در مقالات:
برای درج در مقالات لاتین:


Shahid Sadoughi University of Medical Sciences-Yazd, Iran

برای درج در مقالات فارسی:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد-ایران 
نگارش صحیح آدرس (Affiliation) نوشتن نام مراکز تحقیقاتی: 

برای درج در مقالات لاتین:

Industrial  Diseases Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences- Yazd, Iran

برای درج در مقالات فارسی:

نام مرکز تحقیقات، دانشگاه، شهر، کشور
Research center, University, City, Country

 7. در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد باید قید شود که مقاله با همکاری همه نویسندگان تهیه و تأیید شده است. باید ترتیب قرار گرفتن نام نویسندگان نیز تأیید شود .(فرم شماره 2 )

 8. ضروری است نویسندگان محترم مقالات خود را به صورت online submission از طریق وب سایت مجله طب کار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به آدرسhttp://tkj.ssu.ac.ir ارسال کنند. به این منظور پس از ورود به سایت مجله با انتخاب گزینه ارسال مقاله از نوار بالایی یا فرم ارسال مقاله از منوی سمت راست، مراحل درخواستی را جهت ارسال مقاله طی نمایند.

9. مقاله پژوهشی باید دارای بخش‌های زیر باشد: الف) چکیده مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی در چهار بخش جداگانه، شامل مقدمه (Background)، روش بررسی(Methods)، یافته‌ها (Results) و نتیجه‌گیری (Conclusion) بوده که مشتمل بر حداکثر 250 کلمه و واژگان کلیدی (Key words) به تعداد سه تا پنج کلمه باشد. ب) مقدمه پ) روش بررسی ت) یافته‌ها ث) بحث ج) نتیجه‌گیری چ) تقدیر و تشکر(درصورت لزوم) ح) منابع خ) ضمائم، شامل شکل‌ها، جداول و نمودارها د) روش‌های آماری(در موارد خاص)

10. ساختار مقاله‌های گزارش مورد باید شامل صفحهعنوان، چکیده غیر سازمان‌یافته فارسی و انگلیسی(حداکثر 100 کلمه و واژگان کلیدی (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، گزارش مورد، بحث، منابع و ضمائم مربوطه باشد.

 11. مقاله مروری باید با بصیرت کامل و منابع به تعداد قابل قبول منابع تهیه شده و محتوای آن کاملاً کاربردی بوده و جنبه‌های آموزشی در آن رعایت شده باشد. همچنین در ابتدای مقاله اهداف آموزشی و کاربردی مقاله ذکر شده باشد.

 12. نامه به سردبیر بایستی با موضوعات نقدی بر مقالات قبلی، نقد یا مرور کتاب‌ها، تحلیل یک موضوع مرتبط با سلامت شغلی، گزارش و نقد گردهمایی‌های سلامت شغلی، شرح و بسط یک ایده و یا بازخوان یک موضوع پیچیده باشد و حداکثر با حجم 1000 تا 1500 کلمه تهیه گردد. این مقالات نیاز به ساختار ندارند اما داشتن خلاصه انگلیسی ضروری است.

روش نگارش منابع:

1. منابع حتماً باید به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری و در انتهای مقاله به همان ترتیب، تحت عنوان "منابع" نوشته شود (شیوه ونکوور) و به صورت Times New Roman 11باشد.

2. لازم است تمام منابع به زبان انگلیسی ارائه شوند؛ در مورد مقالاتی که به زبان فارسی هستند، می‌توانید با مراجعه به نسخه الکترونیکی مقاله در پایگاه‌های الکترونیکی از جمله پایگاه مجله موردنظر یا پایگاه‌های زیر: ایران‌مدکس(http://www.iranmedex.com)، مگ‌ایران(http://www.magiran.com)، اطلاعات جهاد دانشگاهی (http://www.sid.ir) و غیره اطلاعات لازم را دریافت فرمایید؛ دقت شود که در این موارد ترجمه شخصی قابل قبول نمی‌باشد. لازم است در آخر منابع فارسی که به انگلیسی ارائه می‌شوند، عبارت [Persian] ذکر شود.

مقاله فارسی: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان (در صورت داشتن بیش از شش نویسنده، نام شش نویسنده را نوشته و بعد از آن کاما و بعد et alمی‌آید. عنوان مقاله. نام مجله.سال انتشار؛ دوره انتشار (شماره مجله): صفحات اول و آخر مقاله. (لازم به ذکر است تمام موارد به لاتین نوشته شود و در آخر کلمه [Persian] اضافه شود.

 Example: Mirmohammadi SJ, Mehrparvar Ah, Soleimani H, Lotfi Mh, Akbari H, Heidari N. Musculoskeletal disorders among video display terminal [VDT) workers comparing with other office workers.Iran Occupational Health Journal 2010; 7(2): 11-14. [Persian

مقاله انگلیسی: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کامل مقاله. نام کوتاه شده مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: صفحه شروع. صفحه ختم مقاله.

 Example: Rasa SN, Fletcher AM, Pickering CA, Niven RM, Faragher E. Ventilatory function and personal breathing zone dust concentrations in Lancashire textile weavers.Occup Environ Med 2009; 56(8):520-6.

مقاله تحت انتشار: در مورد مقالات در حال چاپ با رعایت تمام موارد قبلی، در انتهای منبع، واژه In press در پرانتز نوشته شود.

سازمان به عنوان مؤلف:

 LI J, Zeng H, Xu X. A study of methicillin – resistant Stapphlococcus aureus(MRSA) in a burn unit with repetitive DNA- sequence- based PCR fingerprinting. Zhonghua shao shang Za Zhi 2001; 17(2): 88-90(Article in Chinese).

مجله همراه با ضمیمه تکمیلی:

 Pelosi P, Caironi P, Vecchione A, Trudu G,Malacrida R, Tomamichel M. Anxiety andstress in the nursing staff. A

 comparative study between intensive care and general wards. Minerva Anestesiol 1999; 65 Suppl 1: 108-115.

منابع به صورت کتاب:

یک فصل از کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان آن فصل از کتاب. عنوان کامل فصل مربوطه. نام خانوادگی و حرف اول.

کتب فارسی و انگلیسی: نام ویراستار اصلی کتاب. عنوان کامل کتاب. شماره چاپ. محل نشر: نام ناشر. سال انتشار: صفحه شروع و ختم مطلب. (در مورد کتب فارسی در آخر کلمه [Persian] اضافه شود).

 Example: Bulter T. Principles of health education and health promotion. 2nd ed. USA: Morton

 publication 200l: 234-247.

 تدوین کننده و گردآورنده به عنوان مؤلف:

Example: Murray PR, Rosental KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical Microbiology.4th ed. Philadelphia: Mosby; 2002; 78-81.

سازمان به عنوان مؤلف و ناشر:

 Example: Institute of medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute1992.

فصلی از یک کتاب باشد:

 Chapter Authors. Chapter Title. In: editors. Title of book. Edition. Place of publication: publisher; year: p-p. Example: Philips SJ,Whisnant JP . Hypertension and stroke. In: Laraph JH, Brenner BM (editors). Hypertension: pathology, diagnosis management. 2nd ed. New york: Raven press; 2005; 465-478.

کتاب خارجی ترجمه شده:

نام خانوادگی و نام مترجم. (در ترجمه) عنوان کامل کتاب. نام مؤلف اصلی. شماره چاپ. محل نشر: نام ناشر. سال انتشار: شماره صفحات اول و آخر. Example: Nayebi H. (In translation) Surveys in Social Research. Davaws DA. 3rd Ed. Tehran: Ney Press. 2003: 210-217.

مطالب کنفرانس:

 Example: Kimura J, Shibasli H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the International congress of EMG and clinical neurophysiology; 1995 oct 15-19 Kyoto, Japan. پایان‌نامه: Author. Thesis title [submitted for degree].University name Year. Example: Amiri M, Epidemiologic study of brucellosis in primary school of Kermanshah [MD thesis]. Kermanshah University of Medical Sciences 2008. مطالب الکترونیک:

الف) مقاله مجله که در نسخه الکترونیک باشد:

 Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) 1995

 Jan-Mar (cited 1996Jun5) Availible: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/did.htm.

ب) مونوگراف که در نسخه الکترونیک باشد:

 CdI,clinical dermatology illustrated[monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Miabach H. CMEA Multimedia Group, produced. 2nd ed. Version 2.0sandiego: CMEA; 1995.

ج) فایل کامپیوتری:

Hemodynamic III: the ups and downs of hemodynamic [computer program]. Version 2.2 Oriado )FL(: Computerized Educational Systems; 1993.

13. شکل‌ها، جدول‌ها و نمودارها باید در متن مقاله  به آنها اشاره شود.

14. جدول‌ها و نمودارها به زبان فارسی تنظیم شوند و دارای عنوان و زیرنویس کامل باشند. حداکثر ابعاد 8×12 سانتیمتر به تعداد 5 عدد.

 15. عکس‌ها و شکل‌های ارسالی باید به صورت فایل الکترونیک باشند (به صورت فتوکپی نباشند).

 16. هیئت تحریریه مجله در پذیرش یا رد و یا اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.

 17. مسئولیت کامل منابع و مطالب چاپ‌شده به عهده نویسنده یا نویسندگان خواهد بود.

18. مقالات ارسالی عودت داده نمی‌شوند.

19. مقالات رسیده به دفتر مجله تحت بررسی‌های اولیه قرار گرفته و در صورت مطابقت آن با فرمت مقالات، در جلسات هیئت تحریریه مطرح و در صورت پذیرش جهت داوری ارسال می‌شود. سپس نسبت به چاپ، تجدید نظر یا عودت مقاله اقدام خواهد شد.

20. در صورت عدم رعایت دقیق مطالب فوق مقاله پذیرفته نمی‌شود و پیش از بررسی علمی به صاحب اثر بازگردانده می‌شود.


دفعات مشاهده: 16924 بار   |   دفعات چاپ: 1448 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 84 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه طب کار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Occupational Medicine Quarterly Journal

Designed & Developed by : Yektaweb