فصلنامه طب کار- هیات تحریریه
هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر سیده نگار اسعدی، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر جمشید آیت اللهی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 دکتر امید امینیان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر ابوالفضل برخورداری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر غلامرضا پوریعقوب، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهندس غلامحسین حلوانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر علی دهقان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر فریده دهقانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر احسان رفیعی منش، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محمد جواد زارع، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر محمدحسین داوری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر مجاهده سلمانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر حمید رضا صابری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 دکتر خسرو صادق‌نیت‌حقیقی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد صامت، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر سعید عتیقه چی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 دکتر فاطمه عزالدینی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر مرجان فیروزه، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر فریده گلبابایی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر یاسر لبافی نژاد، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر زیبا لوک‌زاده، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر صابر محمدی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر پروین منصوری، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مهرداد مستغاثی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر امیرهوشنگ مهرپرور، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر سیدجلیل میرمحمدی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر زهره یزدی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر مهین حسینی نژاد، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه طب کار:
http://tkj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب