Journal archive for Google Scholar Robot!

Occupational Medicine Quarterly Journal

فصلنامه طب کارVolume 13, Number 2 (2021-9)


The effect of ergonomic educational intervention on the rate of carpal tunnel syndrome (CTS) among employees of government banks
بررسی تاثیر مداخله آموزشی ارگونومی بر میزان ابتلا به سندرم تونل کارپال (CTS)در بین کارمندان بانکهای دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of ergonomic flooring on the distribution of foot pressure in long standing
بررسی تأثیر کفپوش ارگونومیک بر توزیع فشار کف پایی در ایستادن طولانی مدت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between risk perception and knowledge with the behavior of using respiratory protection devices in the four National Oil Products Distribution Company
بررسی عوامل مؤثر بر درک ریسک و استفاده صحیح کارکنان از استفاده از وسایل حفاظت تنفسی درچهار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between physical environment and work stress with job satisfaction
رابطۀ شرایط فیزیکی محیط کار و فشار کار با رضایت شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting of job burnout of female nurses based on effort – reward imbalance and components of positive psychology
پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران زن بر اساس توازن تلاش- پاداش و مولفه‌های روانشناسی مثبت نگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of participatory ergonomics implementation on job satisfaction in the staff of Shahid Rajaei Faridan Hospital
بررسی تأثیر پیاده سازی ارگونومی مشارکتی بر میزان رضایت شغلی درکارکنان بیمارستان شهید رجائی فریدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational accidents in Yazd University of Medical Sciences hospitals
بررسی حوادث شغلی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Fractures and Disability Defects Accidents in Lian Oil Company by Tripod Beta Technique
تجزیه و تحلیل عوامل ریشه‌ای حوادث منجر به پیامدهای شدید در شرکت نفت لیان با استفاده از تکنیک تریپود بتا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2021-5)


A review of studies on the evaluation of manual handling with different methods in Iran from 1389 to 1399
مروری بر مطالعات ارزیابی حمل دستی بار با روش‌های مختلف در ایران از سال 1389 تا 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the most effective indicators of accountant professional ethics: the inevitable necessity for assessing the safe behavior of accountants
واکاوی مؤثرترین شاخص‌های اخلاق حرفه ای حسابدار: ضرورت اجتناب ناپذیر برای ارزیابی رفتار ایمن حسابداران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between Mindfulness and job stress in nurses
رابطۀ ذهن‌آگاهی با استرس شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation Of The Prevalence Of Musculoskeletal Disorders And Its Relationship With Negative Affect In Nurses: A Descriptive-Analytical Study
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با عاطفه منفی در پرستاران: یک مطالعه توصیفی- تحلیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the relationship between the uses of safety procedures in the rate of human error in Yazd Combined Cycle Power Plant
بررسی ارتباط استفاده از دستورالعملهای ایمن کاری در میزان خطاهای انسانی در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between job demands and workplace incivility in an industrial company: the mediating role of emotional exhaustion and moderating role of perceived organizational support
رابطۀ تقاضاهای شغلی و بی نزاکتی در محیط کار در کارکنان یک شرکت صنعتی: نقش میانجی‌گری خستگی هیجانی و تعدیل‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of foot varicose veins in hairdressers and some related factors in Gonabad
بررسی شیوع واریس پا و برخی عوامل مرتبط با آن در آرایشگران شهرستان گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between noise and occupation on the status of mental disorders and depression of workers using questionnaire (DASS) and (BAKK) in steel industries
بررسی ارتباط سرو صدا شغلی بر وضعیت اختلالات روحی و افسردگی کارگران با استفاده از پرسش نامه (DASS) و (BAKK ) در صنایع فولاد اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2021-3)


A review of covid-19 disesse and Occupational Considerations
مروری بر بیماری کووید 19 و ملاحظات شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative risk assessment of accidental points in the area of Shahid Beheshti field to Abuzar Square in Yazd with the method of accidents rate - severity index
بررسی ریسک کمی نقاط حادثه خیز در محدوده میدان شهید بهشتی تا میدان ابوذر شهر یزد با روش شاخص تعداد- شدت تصادفات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between workplace ergonomics and musculoskeletal pain, range of motion and spinal deformities in employees: A case study, Kermanshah Oil Refinery
ارتباط ارگونومی محیط کار با دردهای اسکلتی- عضلانی، اختلالات دامنۀ حرکتی مفاصل و ناهنجاری‌های ستون فقرات در کارکنان: مورد مطالعه پالایشگاه نفت کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the validity and reliability of the Persian version of the Eurocest Neurotoxic Symptoms Questionnaire
بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ علائم نوروتوکسیک یوروکوئست (EUROQUEST)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of safety climate status in personnel of Naeen Tile Industries Company in 2019
ارزیابی وضعیت جو ایمنی در پرسنل شرکت صنایع کاشی نائین در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating shift work disorder among workers of Hamadan Glass Factory in 2017
بررسی اختلالات نوبت‌کاری در کارگران شاغل در کارخانۀ شیشه همدان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of environmental conditions on the earth pit resistance using earth pit simulator
بررسی شرایط محیطی بر روی مقاومت چاه ارت با استفاده از شبیه ساز چاه ارت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of silica nanoparticles cytotoxicity (20-40 nm) on cancerous epithelial cell (A549) and fibroblasts cells of human normal lung fibroblast (MRC5)
ارزیابی اثر سایتوتوکسیک نانوذرات سیلیکا با اندازه nm40-20 بر سلول‌های سرطانی اپیتلیال ریوی(A549) و فیبروبلاست نرمال ریوی انسان (MRC5)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2020-12)


Stroke and drivers' job fitness
حوادث عروقی مغزی و تناسب شغلی رانندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of error tree analysis and TRIPOD BETA in accident analysis of a power plant industry using hierarchical analysis
مقایسه دو روش تحلیل درخت خطا وTRIPOD BETA در تحلیل حوادث یک صنعت نیروگاهی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spirometric evaluation of pulmonary function in Yazd’s dental laboratory workers in 1398
بررسی اسپیرومتریک عملکرد ریه در کارکنان لابراتوار های دندانی شهر یزد در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in the hearing threshold of workers in a steel industry: 5-year follow-up
تغییرات آستانه شنوایی کارگران یک صنعت فولاد سازی: پیگیری 5 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment of mortality from silicosis and lung cancer Workers in machine factories and traditional brick production workshops with crystalline silica
ارزیابی ریسک مرگ ومیر ناشی از سیلیکوزیس و سرطان ریه کارگران کارخانه ماشینی و کارگاه‌های سنتی تولید آجر با سیلیس کریستالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of relationship between post-traumatic stress disorder and quality of life among firefighters in Birjand City at 2018
بررسی ارتباط اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و کیفیت زندگی در بین آتش‌نشانان شهر بیرجند در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Evaluation of Human Errors in Nurses in Different Wards of Yazd Madar Hospital Before and After Proposed Control Strategies Using SHERPA Method in 2019
شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در پرستاران بخش‌های متفاوت بیمارستان مادر یزد قبل و بعد از ارائه راهکارهای کنترلی پیشنهادی با استفاده از روش SHERPA در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Computer assisted instruction during quarantine and computer vision syndrome
آموزش مجازی در دوران قرنطینه و سندروم بینایی ناشی از رایانه در میان دانش آموزان و دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2020-10)


Investigation of Serum Zinc Level in Patients with Hearing Loss and its Association with Tinnitus
ارتباط سطح سرمی روی با وزوز گوش در بیماران با کاهش شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment with intervention of gas pipelines repair using FMEA method and determination of safety performance monitoring: a case for a gas and oil operating company in 2012-13
ارزیابی ریسک تعمیرات خطوط لوله گاز به روش FMEA با انجام مداخله و تعیین شاخص‌های پایش عملکرد ایمنی در یکی از شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز سال 92-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of physical activity on blood factors, lipid profile, and liver enzymes of tile factory workers (A Case Study)
نقش فعالیت بدنی بر فاکتورهای خونی، نیم‌رخ چربی و آنزیم‌های کبدی کارگران کارخانه کاشی (مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of work ability index (WAI) and its relationship with maximal aerobic capacity (VO2max) among cement industry employer
بررسی شاخص توانایی انجام کار (WAI) و ارتباط آن با حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) در بین کارکنان یک صنعت سیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect intervention psychological- based on emotional regulation on reduction job stress among nurses working in hospitals kermanshah city: case study of imam reza hospital
تاثیر مداخله روانشناختی مبتنی بر تنظیم هیجان بر کاهش استرس شغلی در بین پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر کرمانشاه: مطالعه موردی بیمارستان امام رضا (ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the probability of human error occurring in the process of appendectomy operation using SPAR-H method
ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی در فرآیند عمل جراحی آپاندکتومی با استفاده از روش استاندارد واکاوی ریسک خطای انسانی (SPAR-H)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The level of blood lead painter workers Rafsanjan city and its correlation with risk factors for cardiovascular disease in 2019
بررسی سطح خونی سرب در کارگران نقاش شهرستان رفسنجان و همبستگی آن با شیوع عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی عروقی در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation between shift work and chronic fatigue among educational hospital nurses in Yazd
ارتباط نوبت کاری با خستگی مزمن در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2020-6)


Adaptation of a clinical practice guideline for Maintenance of Wakefulness Test (MWT)
بومی سازی راهنمای بالینی تست MWT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of respiratory exposure to benzene, toluene, xylene and ethyl benzene on the spirometric indices in two consecutive years among the petroleum products loading workers
مقایسه و بررسی تأثیر مواجهه تنفسی کارگران با آلاینده BTEX بر شاخص‌های اسپیرومتری در دو سال متوالی در کارگران سکوهای بارگیری فرآورده‌های نفتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the level of well-being and Psychometric characteristics of hospital nurses’ well-being at work scale
بررسی سطح بهزیستی و ویژگی‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی پرستاران در محیط کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Cognitive Relationship between the Color of Vehicles and the Type of Accidents Leading to Death and Injury of Drivers
ارتباط شناختی رنگ وسایل نقلیه با نوع تصادفات منجر به فوت و جرح رانندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effective annual dose of radiation angiography department of Afshar Hospital in Yazd and providing radiation protection strategies to better manage the dose received by staff
بررسی دوز مؤثر سالیانه پرتوکاران بخش آنژیوگرافی قلب (Cath Lab) بیمارستان افشار یزد و ارائه راهکارهای حفاظت پرتوی جهت مدیریت بهتر دوز دریافتی پرسنل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining optimal risk assessment model in construction projects (Case study: steel plant construction project
تعیین مدل بهینه ارزیابی ریسک در پروژه‌های عمرانی مطالعه موردی پروژه احداث کارخانه فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety risk assessment and ranking of the construction projects with combined approach of FMEA and fuzzy TOPSIS
شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های ایمنی در پروژه‌های ساختمانی با رویکرد ترکیبی FMEA و TOPSIS فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of musculoskeletal disorders and its related factors in office workers of Minab Health centers by ROSA Technique
شیوع اختلالات اسکلتی‌عضلانی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بخش اداری مراکز بهداشتی درمانی شهر میناب با تکنیک ROSA با تکنیک ROSA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2020-3)


Approaches for Covid-19 infection control in the workplaces
راهکارهای کنترل عفونت کوید-19 در محیطهای کاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and validation of a pilot activity load index (PALI) based on NASA-TLX template
طراحی و اعتبارسنجی شاخص بارکاری خلبان(PALI) مبتنی بر الگوی NASA-TLX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of direct and indirect costs of occupational injuries: A case study in one of the refining industries in Iran in 2015
برآورد هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم جراحات ناشی از حوادث شغلی مطالعه موردیدر یکی از صنایع پالایشی ایران در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of the aerobic capacity by step test in the workers of a tile factory in Yazd in 2017
برآورد میزان ظرفیت هوازی به روش تست پله در کارگران یکی از کارخانجات کاشی شهر یزد در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of organizational commitment, job stress and personality traits among injured and non-injured employees of Isfahan refinery
مقایسه تعهد سازمانی، استرس شغلی و ویژگی‌های شخصیتی افراد حادثه دیده و حادثه ندیده در پالایشگاه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of work environment air quality and application of geostatistic technique in the spatial distribution of PM2.5 and PM10 in a number of industrial workshops
مقایسه کیفیت هوای محیط کار و کاربرد تکنیک زمین آمار در توزیع مکانی 5/2 PM و 10 PM در تعدادی از کارگاه‌های صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Engineering and Management interventions on risk level of hazards in task of Emergency nurses shahid rahnamoon hospital of Yazd
مقایسه اثربخشی مداخلات کنترل‌ مهندسی و مدیریتی بر سطوح ریسک مخاطرات شغلی در وظیفه‌ی پرستار اورژانس بیمارستان شهید رهنمون یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative assessment of manual load lifting tasks by three methods: KIM-LHC, WISHA and Snook tables: A case study in printing industry
ارزیابی مقایسه‌ای وظایف بلند کردن دستی بار به سه روش KIM-LHC، WISHA و جداول Snook: مطالعه موردی در یک صنعت چاپی در یک صنعت چاپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2019-12)


Diabetes, hyperglycemia and its role in fitness for work
هایپر گلایسمی در زمینه دیابت و نقش آن در تناسب شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Impact of Integrated Management System Implementation on Safety Performance Monitoring Indices in a Tile Industry
ارزیابی اثر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه بر شاخص‌های پایش عملکرد ایمنی در یکی از صنایع کاشی سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A core stability and endurance exercise period on back pain and CRP serum levels in the male workers with chronic low back pain.
تاثیر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی و هوازی بر میزان درد و شاخص التهابی HS-CRP در کارگران مرد با درد مزمن کمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of fan coils on suspended particles and its Effect on Air Pollution in Educational Spaces of Bojnourd University of Medical Sciences
بررسی اثر فن کویل ها در پراکنش ذرات معلق و اثر آن برآلودگی هوا در فضاهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metabolic syndrome among train drivers
بررسی سندرم متابولیک در بین لکوموتیورانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Impact of Personality Traits and Psychologically Healthy Work Place on Strike Intention among nurses
بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روانشناختی محیط کار بر قصد اعتصاب در میان پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the impact of the implementation of the program checklists resulting from official inspections in identifying hazards in an automotive industry
تعیین تاثیر پیاده سازی و اجرا برنامه چک لیست حاصل از بازرسی های رسمی در شناسایی خطرات در یک صنعت خودروسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational monitoring and health risks assessment of respiratory exposure to dust in an industrial unit of production Khak-e-Chini
پایش شغلی و ارزیابی مخاطرات بهداشتی مواجهه تنفسی با گرد و غبار در یک واحد صنعتی تولید خاک چینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the effect of individual, occupational and environmental factors on returning to work of Low back pain experienced office personnel in one of the oil companies in the southern region
بررسی تأثیر عوامل فردی، شغلی و محیطی بر روی بازگشت به کار پرسنل اداری باسابقه کمردرد در یکی از شرکت های نفت منطقه جنوب کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2019-11)


Evaluating and managing the probability of medical errors in nursing personnel using the HEART method
ارزیابی و مدیریت احتمال بروز خطاهای پزشکی در پرسنل پرستاری با استفاده از روش HEART
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of musculoskeletal disorders and determination of associated risk factors in female workers in clothing manufacturing workshops of Yazd city
شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و تعیین ریسک‌ فاکتورهای مرتبط با آن در زنان شاغل در کارگاه‌های تولیدی پوشاک شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

HEART assessment of human error by the hospital operating rooms staff Imam Hussein (AS) and provide solutions Golpayegan city prioritized
ارزیابی خطای انسانی به روش HEART در مشاغل اتاق های عمل بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان گلپایگان و ارائه ی راهکارهای اولویت بندی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of musculoskeletal discomforts and its relation with work posture in Carpet Weavers, Boshruyeh City
بررسی شیوع ناراحتی‌‌های اسکلتی عضلانی و رابطه آن با پوسچر کاری در قالیبافان روستایی شهرستان بشرویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of work postures and ergonomic interventions at the Pvc Pipe Fittings Manufacturing Company
بررسی پوسچرهای کاری و انجام مداخلات ارگونومیکی در واحد تولید اتصالات یک شرکت تولید کننده لوله و اتصالات Pvc
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

revalence of musculoskeletal disorder and association with general health status in boroujen beekeepers 1397
شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارتباط آن با سلامت عمومی در زنبورداران بروجن سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Relation of Electromagnetic Radiation with the Level of Cortisol Hormone of Serum (Blood) of the Male Employees of Golestan Province’s 230kV Substations
تعیین رابطه امواج الکترومغناطیس با سطح هورمون کورتیزول سرم خون در شاغلین مرد پست های برق 230 کیلو ولت استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of sickness absence in the workers of a home appliance manufacturing company
وضعیت غیبت از کار به علت بیماری در کارگران یک شرکت تولید لوازم خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2019-11)


Study of occupational exposure to mercury vapors in specialists Students at the Faculty of ‎Dentistry With Cold vapor atomic absorption technique
سنجش جیوه ادرار در دانشجویان و اساتید دانشکده دندانپزشکی دارای مواجهه با بخارات جیوه به روش جذب اتمی بخار سرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis and Ergonomic Design of Oxy Gas Welding Workstation by RULA Method. Case Study: Welding Workshops
عارضه یابی و طراحی ارگونومیک ایستگاه کار جوشکاری اکسی گاز به روش RULA. مورد مطالعه: کارگاه های آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of static anthropometric characteristics of 2 to 6 year old children in kindergartens and preschools in Isfahan
ارزیابی مشخصه های آنتروپومتری استاتیک کودکان 2 تا 6 سال در مهد کودک و پیش دبستانی های شهر اصفهان و مقایسه با اطلاعات آنترپومتریک بلژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Evaluation of Human Errors Using Human Factor Analysis and Classification System based on Fuzzy Hierarchy Theory: A Case Study in the Cement Industry
شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاکتورهای انسانی و طبقه بندی سیستم مبتنی بر تئوری سلسه مراتبی فازی: مطالعه موردی در صنعت سیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Environmental, Equipmental , Immunity ,Hygiene Standards and their correlation with Personnel General Health in Surgery Department of the Educational Hospitals in Birjand 2015-2016
بررسی رابطه بین استانداردهای فضای فیزیکی، تجهیزات، ایمنی و بهداشت بر روی سلامت عمومی پرسنل اتاق عمل بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 96-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Musculoskeletal Disorders and Correctional Measures in the Gardeners of Estahban, 2017
اختلالات اسکلتی عضلانی و اقدامات اصلاحی در باغداران انجیرستان استهبان سال1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the average score of skin exposure to chemotherapy drugs in oncology staffs at hospitals and health services of Shahid Sadoughi university of medical Sciences and health Services by DREAM method in 2015
ارزیابی مواجهه پوستی پرسنل بخش های انکولوژی با داروهای شیمی درمانی با استفاده از روش DREAM در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of biomechanical risk factor and relationship with disability of upper limbs in assembly workers of porcelain manufacturing company
بررسی ریسک فاکتورهای بیومکانیکی و ارتباط آن با ناتوانی اندام فوقانی در مونتاژکاران یک صنعت تولید ظروف چینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2019-3)


Anthropometric Engineering Approach in Conceptual Design of Sleeping Pillow
رویکرد مهندسی آنتروپومتری در طراحی مفهومی بالش خواب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forecasting Job Burnout among University Faculty Members of Yazd Payame Noor University Using Artificial Neural Network Technique
پیش بینی فرسودگی شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان یزد با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise effect on fatigue: correlation between the subjective and objective indicators.
تأثیر صدا بر خستگی: بررسی میزان همخوانی بین شاخص‌های ذهنی و عینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating The Usability of a Web Software and Determining its Correlation with Fatigue and Burnout Factor in Office Personnel of a Health Center in Tehran City
ارزیابی کاربردپذیری یک نرم‌افزار تحت وب و تعیین همبستگی آن با فاکتور خستگی و فرسودگی شغلی در کارکنان اداری یک مرکز بهداشت در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness Mindfulness-Based Stress Reduction on Occupational Stress and General Health Train Drivers in Kashan City
اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر تنش شغلی و سلامت عمومی راهبران قطار شهر کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of effectiveness and reliability of education on ergonomic risk factors and musculoskeletal complaints in patient-carrier personnel of Shahid Bahonar hospital of kerman
بررسی میزان تاثیر و پایایی اثر آموزش بر عوامل خطر ارگونومیک و شکایتهای اسکلتی عضلانی در بیماربران شاغل در بیمارستان شهید باهنر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation continuous noise exposure and occupational performance of the workers in the pharmaceutical industry: A Case Study in an Ampoule and Vial Production Industry
بررسی تأثیر صدای مداوم بر عملکرد شغلی کارکنان صنایع داروسازی: مطالعه موردی در یک صنعت تولید آمپول و ویال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Musculoskeletal disorders are considered as the most common work-related injuries, especially in the crafts.
ارزیابی ارگونومیک شاغلین حوزه کاربافی شهرستان میبد با استفاده از روش ارزیابی OCRA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2018-12)


Studying the causes and risk factors of vulnerability with SVA model and Resilience Engineering approach in National Iranian Gas Company about one of city gate stations
مطالعه علل و عوامل موثر بر آسیب پذیری با استفاده از مدل SVA و رویکرد مهندسی تاب‌آوری در ایستگاه های تقلیل فشار گاز شرکت ملی گاز ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Bright light on Fatigue and sleepiness in night shift work nurses
تأثیر نور درخشان بر خستگی و خواب آلودگی پرستاران نوبت کار شیفت شب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and comparison the incidence of respiratory diseases in poultry and livestock breeders in yazd
بررسی و مقایسه علائم تنفسی در کشاورزان مرغدار و دامدار شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of QFD method in toothbrush design for the cervical spinal cord injury handicapped (Tetraplegia)
کاربرد روش QFD در طراحی مسواک معلولان آسیب نخاعی گردنی (تتراپلژی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Smoking and Hearing Impairment of Automotive Industry Workers Exposed to Noise
بررسی ارتباط بین سیگار و افت شنوایی در مواجهه با صدا در یک صنعت خودرو سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functions of psychological healthy work place' components in preventing of work-family conflict perception
کارکردهای مؤلفه های سلامت روانشناختی محیط کار در پیشگیری از ادراک تعارض کار- خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of musculoskeletal complaints in the city of Isfahan during the year 2017
بررسی شیوع شکایات اسکلتی عضلانی در قلمزنان شهر اصفهان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation and reliability study of a ventilator usability assessment tool
مطالعه اعتباربخشی و پایایی ابزار ارزیابی کاربردپذیری دستگاه تنفس مصنوعی (ونتیلاتور)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2018-11)


The effort-reward imbalance theory and measurement of stress in academic context: Construction and validation of student version of the Effort-Reward Imbalance Questionnaire (ERIQ-S)
نظریه عدم تعادل تلاش-پاداش و اندازه گیری استرس در بافت تحصیلی: ساخت و رواسازی نسخه دانشجویی پرسشنامه عدم تعادل تلاش-پاداش (ERIQ-S)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the level of cold strain and its relationship with physiological responses in auto mechanics employs
بررسی سطح استرین سرمایی و ارتباط آن با پاسخ های فیزیولوژیک در شاغلین مکانیک خودرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine of prevalence of musculoskeletal disorders and risk assessment with PATH method on Estahban fig orchard workers
تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی ریسک به روش PATH در کارگران انجیرستان استهبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of occupational respiratory complaints and spirometric indices in cleaner workers in kashan medical university 2016
بررسی شکایت های تنفسی شغلی و شاخص های اسپیرومتری در نیروهای خدماتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health risk of whole-body vibration exposure among fork-lift truck drivers at two position with and without load: A case study in an automobile company
ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه ارتعاش تمام بدن رانندگان لیفتراک در دو وضعیت دارای بار و بدون بار: مطالعه موردی در یک شرکت خودروسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interval censoring Analysis of Factors affecting the time of development of pulmonary restrictive disorder in yazd tile workers
عوامل موثر بر زمان ابتلا به اختلال تحدیدی ریوی در کارگران صنایع کاشی استان یزد با استفاده از تحلیل بقا داده های سانسور فاصله ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between heat stress on the vital factors and cognitive function Sarcheshmeh copper smelter workers in 2018
بررسی تاثیر استرس گرمایی بر روی فاکتورهای حیاتی و عملکرد شناختی کارکنان کارخانه ذوب مس سرچشمه کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Shift work Tolerance and Job Stress as Predictions of Marital Satisfaction among Mashhad City Firefighters
نقش تحمل نوبتکاری و استرس شغلی به عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی آتش‌نشانان شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2018-7)


Acceptable risk for medical incompetence in occupational setting
خطر قابل پذیرش برای ناتوانی ناگهانی از منظر سلامت شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Individual Effective Factors on Nurses' Job Performance. A Case Study: Selected Hospitals in Tehran
نقش عوامل فردی موثر بر عملکرد شغلی پرستاران. مطالعه موردی: بیمارستانهای منتخب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of respiratory exposure of workers with airborne particles in a ceramic tile industry: a case study
ارزیابی مواجهه تنفسی کارگران با ذرات معلق در یک مطالعه موردی: یک صنعت کاشی و سرامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Musculoskeletal Disorders Prevalence and Working Postures with the Mental Work Load of Sarcheshmeh Copper Complex Workers
بررسی رابطه شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی و وضعیت پوسچر کاری با میزان بارکاری ذهنی کارگران بخش‌های عملیاتی کارخانه مس سرچشمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the prevalence of respiratory symptoms and changes in pulmonary function parameters in workers employed in the acid wash process of a steel industry
بررسی شیوع علائم تنفسی و تغییرات پارامترهای عملکرد ریوی در کارگران شاغل در فرایند اسیدشویی یک صنعت فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Personality type and time to road traffic accident in professional drivers: application of survival analysis
آنالیز بقای رانندگان سیستم حمل و نقل جاده ای بر اساس تیپ شخصیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between the Rapid Office Strain Assessment (ROSA) with Knowledge and Behavior of the office workers in an Oil and Gas Company in Iran
بررسی رابطه امتیاز روش سریع تنش اداری (ROSA) با آگاهی و رفتار کارکنان اداری یک شرکت فعال در حوزه نفت و گاز در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mediating role of job satisfaction in relation to perceived organizational support and organizational citizenship behavior among Meybod Narin Company
نقش میانجی رضایت شغلی در ارتباط با حمایت سازمانی ادراک‌شده و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کارخانه کاشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Silica Nanoparticles and nanodye on the Acoustic Absorption Rate of Nano-Composite Based on Hydrolyzed Cotton and Gypsum
بررسی میزان تاثیر نانو ذره سیلیکا و نانو رنگ بر ضریب جذب صوتی نانو کامپوزیت بر پایه ی گچ / پنبه ی هیدرولیز شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2017-12)


Investigation of the effects of noise annoyance on the Sleep disturbance among workers of a textile industry
بررسی اثر آزردگی ناشی از مواجهه با صدا بر اختلالات خواب شاغلین یک صنعت نساجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating Role of Work Engagement on the Relationship between emotional exhaustion and deviant behaviors
نقش واسطه ای درگیری شغلی در رابطه بین فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic Risk Factors Assessment and Evaluation of the Ergonomic Interventions Effect on it in Workers of the Cutting Industry Using WISHA Checklist.
ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و بررسی تأثیر مداخلات ارگونومیک بر آن در کارگران صنعت سنگبری با استفاده از چک لیست WISHA.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improve physical strain (musculoskeletal) environment using the Taguchi method
تجزیه و تحلیل فشارهای فیزیکی (اسکلتی- عضلانی) محیط کار و مداخله ارگونومی با استفاده از روش طراحی آزمایش‌های تاگوچی (مطالعه موردی شرکت پشتیبانی نرم افزار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

May short term exposure to high intensity noise produce NIHL in interventional studies?
آیا مواجهه حاد و کوتاه مدت با صدای بلند در مطالعات مداخلهای میتواند موجب افت شنوایی شود؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal occupational exposure to solvents and the risk of congenital heart defects in offspring
مواجهه شغلی مادران با حلال ها و خطر وقوع ناهنجاریهای مادرزادی قلبی در فرزندان با استفاده از ماتریکس ارزیابی شغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the effect of mechanization intervention on musculoskeletal disorders risk level among workers of a edible mushroom producing unit
بررسی تأثیر مداخله مکانیزاسیون بر ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران واحد تولید قارچ خوراکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of sound absorption coefficient of aluminium nanocomposites
بررسی ضریب جذب صدا در نانوکامپوزیت های آلومینیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2017-7)


Development of return to work model after breast cancer: A metasynthesis study
طرّاحی الگوی بازگشت به کار پس از سرطان پستان: یک مطالعه متاسنتز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of the relationship between safety culture, personality characteristics and accidents in Steel Company workers
بررسی ارتباط فرهنگ ایمنی و وِیژگیهای شخصیتی با بروز حادثه در کارگران فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ageing and overweight on biological movement indexes and cardiovascular risk factors firefighters of Mashhad
تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی آتش نشانان مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of communication Accident indices with risk assessment code related to container operation khomeiny emam port in 93-94 year.
بررسی ارتباط شاخص های حوادث با کد ارزیابی ریسک در عملیات کانتینری بندر امام خمینی در سال 94-93
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying predictive risk index to identify and evaluate safety dangers in a steel industry
به‌کارگیری شاخص پیش‌بینی کننده ریسک جهت شناسایی و ارزیابی خطرات ایمنی در یک صنعت فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment of human error among Mohr City, Parsian Gas refinery company control room operators using systematic human error reduction and prediction approach SHERPA in 2016
ارزیابی ریسک خطاهای انسانی در اپراتورهای اتاق کنترل شرکت پالایش گاز پارسیان شهرستان مُهر با استفاده از تکنیک رویکرد سیستماتیک پیش بینی وکاهش خطای انسانی SHERPA در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of safety behavior and determination of its predictive individual and occupational variables
ارزیابی رفتار ایمنی و تعیین برخی متغیر‌های فردی و شغلی پیش‌بینی کننده آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the relationship between sleep disorder and the ability to do work in workers in one of the oil-rich southern regions
بررسی ارتباط اختلال خواب با شاخص توانایی انجام کار در کارگران یکی از واحدهای مناطق نفت خیز جنوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and assessment of human errors in the number of eye surgeries using PHEA technique
شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در اعمال جراحی چشمی با استفاده از روش PHEA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2017-4)


Assessing the effect of three types of music on working memory performance of medical sciences students of Tehran
بررسی تأثیر 3 نوع موسیقی بر عملکرد حافظه کاری دانشجویان علوم پزشکی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of engineering and non-engineering interventions on risk level of hazards, health and safety indicator in the Ceramics Industry
اثربخشی مداخلات کنترل مهندسی و غیر مهندسی برسطوح ریسک مخاطرات و شاخص های ایمنی بهداشتی در یکی از صنایع سرامیک سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the role of anxiety and depression mediators in relationship between teachers’ attachment styles and job satisfaction
بررسی نقش میانجی اضطراب و افسردگی در رابطه بین سبک دلبستگی با رضایت شغلی معلمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of various drinks on changes in HSSI, PESI and PSI indices in hot and dry laboratory conditions
بررسی تاثیر نوشیدنی های مختلف بر تغییرات شاخص های نمره استرین حرارتی، ادراکی و فیزیولوژیکی در شرایط گرم و خشک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of train’s driver occupational exposure to static magnetic field
سنجش مواجهه شغلی راهبران قطار های شهری با میدان مغناطیسی پایا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of sleep quality, marital satisfaction and maternal efficacy in women who have shift work
مقایسه کیفیت خواب و خودکارآمدی مادرانه در زنان کارگر نوبت کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of sound transmission loss in nanocomposites zinc oxide in normally and covered with gelatin
مقایسه افت انتقال صوت در نانوکامپوزیت اکسید روی در دو حالت معمولی و پوشیده با ژلاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effective factors on hearing loss and using of hearing protection devices in tile industry workers, based on BASNEF model
بررسی عوامل موثر بر کاهش شنوایی و استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی در کارگران صنعت کاشی با استفاده از مدل بزنف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Primary DNA damages in taxi drivers with traffic related air pollution exposure: results of comet assay test
بررسی آسیب های اولیه DNA رانندگان تاکسی در معرض آلودگی هوای شهری: آزمون کامت قلیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2017-3)


Equipment´s environmental risks identification and assessment in the Hot-rolling kavir steel industry using Wath if and William Fine Methods
شناسایی خطرات زیست محیطی تجهیزات صنعت نورد گرم فولاد کویر به روش What if و ارزیابی ریسک آن به روش ویلیام فاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and validation of a screening method to identify accident - proneness in industry
طراحی و اعتبار سنجی یک روش غربالگری جهت شناسایی افراد مستعد حادثه در صنایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting migraine by two models effort reward imbalance and control-demand imbalance in job
پیش‌بینی میگرن با دو الگوی عدم توازن تلاش- پاداش و عدم توازن تقاضا -کنترل در شغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks of corrective exercises on musculoskeletal disorders in female staff of the Isfahan municipality
تاثیر هشت هفته تمرین های اصلاحی بر اختلالات عضلانی– اسکلتی کارمندان زن شهرداری اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the effect of mixed training scenario in increasing the duration of using of hearing protection devices by workers
بررسی تاثیر سناریوی آموزشی ترکیبی در افزایش مدت زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of cognitive dysfunction in exposure to traffic noise
اختلال عملکرد شناختی در مواجهه با صدای ترافیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-reported hand eczema prevalence in hairdressers of Urmia city and its associated factors in 2015
شیوع اگزمای دست خود گزارشی در آرایشگران زن شهر ارومیه و عوامل موثر بر آن در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Better Diagnosis of Health Status in Drivers by Using Artificial Neural Network
تشخیص بهتر سلامت رانندگان با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2017-1)


Heat stress Regulations and standards: The key to preventing heat-related illness
قوانین و استانداردهای استرس حرارتی کلیدی برای پیشگیری از بیماری‌های ناشی از گرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Level of Awareness about Ergonomic Principles and Practical Commitment among Dentists in Yazd in 2015
بررسی میزان آگاهی از اصول ارگونومی و عملکرد به آن در میان دندانپزشکان شهر یزد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Noise Pollution Caused by Traffic and its Effect on Sleep Disturbances and Quality of Life for the Citizens City of Shiraz
بررسی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و اثر آن بر اختلالات خواب و کیفیت زندگی شهروندان شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Prioritized Control Measures and Reducing the Risk Level in the Edible Oil Factory in Tehran
بررسی ارتباط بین اقدامات کنترلی اولویت‌بندی شده و کاهش سطح ریسک در یکی از کارخانه‌های روغن خوراکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of noise pollution and noise-induced hearing loss in workers of a ceramic industry
بررسی آلودگی صوتی و افت شنوایی ناشی از آن در کارگران یکی از صنایع سرامیک سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between the prevalence of musculoskeletal pains and the lighting in carpet weaving workshops among female carpet weavers in Bijar Township
بررسی شیوع دردهای اسکلتی- عضلانی قالی‌بافان زن و ارتباط آن با میزان روشنایی در کارگاه‌های قالی‌بافی شهرستان بیجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation status of safety and intervention to promote it in workshops and laboratory of Isfahan University of Arts in 2014
بررسی وضعیت ایمنی و انجام مداخله جهت ارتقاء آن در کارگاه ها و آزمایشگاه دانشگاه هنر اصفهان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of needle stick and cutting objects in service personnel of the educational hospitals in Yazd in 2013
بررسی شیوع جراحت با سوزن و اشیاء برنده در نیروهای خدماتی بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in spirometric parameters of a glass-manufacturing plants in a three-year period
تغیرات پارامترهای اسپیرومتری کارگران یک صنعت شیشه سازی در یک دوره سه ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2016-10)


Fitness for Work Evaluation
ارزیابی تناسب شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of ergonomic stretcher and improvement in layout of hospital rooms in Ayatollah Alimoradian hospital of Nahavand for reduction of Musculoskeletal disorders among health care workers
بررسی تاثیر برانکارد ارگونومیکی و اصلاح چیدمان اتاق‌های بستری برکاهش عوارض اسکلتی- عضلانی پرسنل در بیمارستان آیت‌ا... علیمرادیان نهاوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise control of saab dyamples using enclosure method in Behsaram Granite Company in Kashan
بررسی روش محفظه سازی برای کنترل صدای دستگاه دیامپلس ساب شرکت گرانیت بهسرام کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between environmental stress index (ESI) and some physiological parameters of workers in an open-pit mine
بررسی ارتباط بین شاخص استرس محیطی و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی بدن کارگران در یک معدن روباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the radiations of electromagnetic spectrum from usual compact fluorescent lamps
مطالعه تابش‌های طیف الکترومغناطیس در لامپ‌های فلورسنت فشرده متداول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biomechanical study of the relationship between anthropometry and forces applied on the lumbar vertebrae during welding
بررسی بیومکانیکی رابطه‌ی آنتروپومتری با نیروی وارد بر مهرههای کمری در حین جوشکاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors of sickness absence
عوامل موثر بر غیبت از کار ناشی از بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of a cooling strategy intervention for reducing thermal strain caused by firefighting protective clothing
بررسی یک استراتژی مداخله‌ای خنک‌کننده‌ برای کاهش استرین حرارتی ناشی از لباس حفاظتی آتش‌نشانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between rating of perceived exertion scale and heart rate in the normal-weight and overweight individuals under warm and hot experimental conditions
رابطه مقیاس میزان درک تلاش و ضربان قلب در افراد دارای وزن طبیعی و اضافه وزن در شرایط گرم آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2016-8)


Fatigue and sleepiness in drivers
خستگی و خواب‌آلودگی در رانندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of Improvement Tasks of Service Quality inYazd Fire Stations Using AHP and TOPSIS
اولویت‌بندی اقدامات موثر جهت ارتقای کیفیت خدمات ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر یزد با استفاده از روش AHP و TOPSIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of simultaneous exposure to organic solvents and noise on high frequency hearing loss in tire manufacturing company workers
ارتباط مواجهه همزمان با حلال‌های آلی و صدا بر افت شنوایی در فرکانس بالا در کارگران کارخانه لاستیک‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of prostate cancer and predicting the probability of suffering the disease in workers
تشخیص سرطان پروستات و پیش‎بینی احتمال ابتلا به این بیماری در شاغلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of occupational stress in taxi drivers and its relation with cardiovascular risk factors
بررسی استرس شغلی دربین رانندگان تاکسی و ارتباط آن با عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adaptation of clinical practice guidelines for manual titration of CPAP and BPAP in patients with obstructive sleep apnea
بومی‌سازی راهنمای بالینی تیتراسیون دستی CPAP و BPAP در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of post-traumatic stress disorder (PTSD) among firefighters of Isfahan
میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در بین آتش‌نشان‌های شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between sensitivity and annoyance with noise parameters (PNC, SIL) in hospitals of Behbahan
ارتباط بین حساسیت و آزاردهندگی با شاخص‌های صوتی (PNC,SIL) در بیمارستان‌های شهر بهبهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risks and impacts of non-flammable solvent replacement on risk assessment code using William Fine’s method in a plastic factory
بررسی ریسک خطرات و تاثیر جایگزینی حلال غیرقابل اشتعال بر کد ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین در کارخانه پلاستیک‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2016-5)


Assessing Typists Office Workstations from Occupational Biomechanics' Point of View
بررسی ایستگاه‌های کار اداری تایپیست‌ها از دیدگاه بیومکانیک شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the effect of back school educational program in the form Multimedia for improving of observing behaviors and ergonomics principles for preventive of chronic low back pain in nurses
بررسی تاثیر برنامه آموزشی مدرسه کمر در قالب مولتی‌مدیا در بهبود رعایت رفتار و اصول ارگونومی پیشگیری‌کننده از کمردرد مزمن در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of Patient-Related Risks in Treatment Units Using Analytic Hierarchy Process(AHP); Case Study of Educational- Therapeutic Hospital
اولویت‌بندی ریسک خطرات مربوط به بیمار در واحدهای درمانی با مدل تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی یک بیمارستان آموزشی–درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Short-Time Massage Using Neuromuscular Facilitation Exercises (NFE) on Neck and Shoulder Pain among Employees with Myofascial Trigger Points in the Trapezoid Muscle
مقایسه اثر ماساژ کوتاه‌ مدت با تمرینات تسهیل عصبی عضلانی بر درد گردن و شانه کارمندان، ناشی از نقاط ماشه‌ای میوفاشیال در عضله ذوزنقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of GIS and Alignment Maps of Dust Pollution in the Workplace in Order to Evaluate the Inhalation Exposures
کاربرد GISو نقشه‌های هم‌ تراز آلودگی ناشی از گرد و غبار در محیط کار با هدف ارزیابی مواجهات استنشاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of training on Risk Assessment Code with the method of Quantified Job Safety Analysis in one of the Units of Cement Production Plant
بررسی تأثیر آموزش بر کد ارزیابی ریسک به روش تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی کمی شده در یکی از واحدهای شرکت تولید سیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the Muscle Electrical Activity of Drivers during Clutching Using Electromyography Method in Iranian Common Tractors
بررسی فعالیت الکتریکی عضلات کاربران در حین کلاچ‌گیری به روش الکترومیوگرافی در تراکتورهای متداول ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Health-related Life Quality Based on Alexitmia, Attachment Styles, and Perceived Social Support in Infertile
پیش‌بینی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی بر اساس ناگویی خلقی، سبک‌های دلبستگی وحمایت اجتماعی ادراک شده در زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2016-2)


Epidemiological Study of Occupational Accidents in Yazd Combined Cycle Power Plant in Years 1383 to 1390
بررسی اپیدمیولوژیک حوادث شغلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در سال های 1383 تا 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Relationship between Job Satisfaction and Personality Characters among Relief Workers of Tehran City
بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با رضایت شغلی در بین امدادگران جمعیت هلال احمراستان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of oxidative stress biomarkers in ceramic workers compared to control group
بررسی میزان بیومارکرهای استرس اکسیداتیو کارگران سرامیک سازی و مقایسه با گروه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Exposure Methyl diisocyanate and Review of the Respiratory Capacity of the Workers Employed in the Foam Manufacturing Industry
ارزیابی مواجهه با دی متیل ایزوسیانات و بررسی ظرفیت‌های تنفسی در کارگران شاغل در یک صنعت فوم‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative Evaluation of the Occupational Health and Safety Management Systems’ Effectiveness and Identifying their Influential Factors by Analytical Network Process Method in Construction Industry
ارزیابی کمی اثربخشی سیستم‌های بهداشت شغلی و مدیریت ایمنی و شناسایی عوامل تاثیر‌گذار آن با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای در صنعت ساخت و ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Mental Health of Medical Sciences: A Meta- Analysis of Studies in the Field of Mental Health and Employment in Country
مطالعه تطبیقی میزان سلامت روان گروه علوم پزشکی‌: فراتحلیل مطالعات کشوری در زمینه سلامت روان و اشتغال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Musculoskeletal Disorders and Awkward Posture and Individual Strength in Workers of a Metal Industry
بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و پوسچرهای نامناسب با میزان توانایی فردی در یک صنعت فلزی سنگین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a fuzzy system for lung disease diagnosis based on spirometry
طراحی سیستم فازی برای تشخیص بیماری‌های ریوی براساس تنفس‌سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Staff occupational accidents and absence in hospitals of Tehran and Iran Universities of Medical Sciences; 2013
حوادث شغلی و غیبت از کار در میان کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران: 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mobile applications, the opportunity to enhance learning in the field of occupational medicine and occupational health
اپلیکیشن‌های تلفن همراه، فرصتی برای ارتقاء یادگیری در حیطه طب کار و بهداشت حرفه‌ای
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2015-12)


Effects of heat stress on concentrations of thyroid hormones of workers in a foundry industry
بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت هورمون‌های تیروئیدی شاغلین در یک صنعت ریخته‌گری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental health status among workers exposed to extremely low frequency magnetic fields
بررسی وضعیت سلامت روان کارکنان در معرض میدان‌های مغناطیسی با فرکانس بی‌نهایت کم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research of common performance conditions (CPCs) and determine of Cognitive Failure Probability total (CFPt) with using of Fuzzy CREAM
بررسی شرایط کاری موثر بر عملکرداپراتور(CPCs) و تعیین احتمال خطای کلی توسط تکنیک CREAMفازی (یکی از مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mental Workload on Complex Missions Emergency Personnel NASA-TLX
ارزیابی بار ذهنی کار در ماموریت‌های پیچیده پرسنل فوریت‌های اورژانس؛ شاخص NASA-TLX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Impact of Life Events on Low Back Pain in a Car Manufactory Staffs
بررسی تاثیر رویدادهای زندگی بر کمردرد در کارکنان یک صنعت خودروسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Self-Concept and Work Stress in Women Personnel of Semnan University of Medical Sciences: Mediated Role of Religious Orientation
مدل‌یابی خودپنداره و استرس شغلی در کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی سمنان: نقش واسطه‌ای جهت‌گیری مذهبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Processing Accidents due to H2S in Clot Stuck Unit of one of the South Pars Refineries Leakage Using Determination of Safe Privacy Approach
آنالیز حوادث فرآیندی ناشی از نشتی گاز هیدروژن سولفید از واحد لخته‌گیری یکی از پالایشگاه‌های پارس جنوبی با رویکرد تعیین حریم ایمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-efficacy and self-regulation predicted employee's occupational accidents in an industrial company
خودکارآمدی ایمنی و خودتنظیمی پیش بین‌های حوادث شغلی کارکنان یک شرکت صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2015-9)


pregnancy and occupation
بارداری و شغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of satisfaction of students in hygiene, nursing and paramedical faculties from ergonomic chairs
ارزیابی سطح رضایتمندی دانشجویان دانشکده بهداشت، پرستاری و پیراپزشکی در استفاده از صندلیهای ارگونومیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the role of of Human Error in non-fatal accidents drivers the province of Yazd
بررسی نقش خطاهای انسانی در حوادث غیر مرگبار رانندگان استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Risk of occupational exposure to benzene, toluene among gasoline stations workers, case study in selected gasoline stations in Kerman, Iran
: ارزیابی ریسک سلامت انسان در مواجه با بنزن و تولوئن در کارگران پمپ بنزین شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the dominant sound source in an Air production plant of a petrochemical industry and assessing the effectiveness of its enclosing
شناسایی منبع اصلی مولد صدا در واحد تولید هوا یک صنعت پتروشیمی و ارزیابی اثر محصورسازی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Office workers’Mental health and job strain
سلامت روان و فشار شغلی در کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Public Exposure to Microwave Propagation from Current Cell Phones
بررسی میزان مواجهه عمومی کاربران با امواج مایکروویو ناشی از انواع تلفن همراه متداول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of OSHA indexes and the pattern of work-related accidents at the Mazandaran wood and paper industry between 2007 and 2013
بررسی شاخصهای OSHAو الگوی حوادث ناشی ازکار درصنعت چوب وکاغذ مازندران در سالهای 1386 -1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing of some physical factors affecting the health and performance of elementary School students in Qom Province
ارزیابی برخی عوامل فیزیکی مؤثر بر سلامتی و کیفیت عملکرد دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2015-7)


Associations of sputum eosinophilia with pulmonary function and respiratory symptoms in bakery workers
بررسی رابطه بین ائوزینوفیلی خلط با علائم و تست‌های عملکرد ریوی در میان کارگران در مواجهه با گردوغبار آرد در نانوایی‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritional intake status of carpet weavers in Yazd-1390
بررسی وضعیت وزن و میزان دریافت مواد مغذی در زنان قالیباف شهر یزد 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of mental performance and sleepiness between 8 and 12 hrs shift works in an oil refinery plant in Iran
مقایسه خواب و عملکرد ذهنی در نوبت‌های کاری هشت و دوازده ساعته در یکی از پالایشگاه‌های نفت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study and Determination of occupational stress and its affecting factors on one of industries in Yazd province
بررسی و تعیین میزان استرس شغلی و عوامل مؤثر بر آن در یکی از صنایع استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Verbal Violence against Emergency Medical Personnel at Work in 2014
بررسی خشونت کلامی در محل کار علیه پرسنل فوریت های پزشکی در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

what is job risk factors of lapse among the patient under treatment of addiction?
عوامل شغلی منجر به مصرف مواد درطی درمان اعتیاد چیست؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of human errors in the intensive cardiac care unit nursing profession using the SPAR-H
ارزیابی خطاهای انسانی در ‏حرفه پرستاری بخش مراقبت‏های ویژه‏ قلب با استفاده از روش SPAR-H
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance evaluation of 2-dimentional anthropometry method in measurement of hand dimentions
ارزیابی کارایی روش فوتوآنتروپومتری دو بعدی در اندازه‌گیری ابعاد آنتروپومتری دست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2015-3)


introduction the methods of measuring blood lead level
آشنایی با روش‌های اندازه‌گیری سرب خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The The relationship between spiritual intelligence and components of burnout in female teachers
رابطه هوش معنوی با مولفه‌های فرسودگی شغلی در معلمان زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of respiratory effects of occupational exposure to pesticides
ارزیابی اثرات تنفسی مواجهه شغلی با سموم آفت کش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the predictive power of the perception of role overload by job self-efficacy and perceived organizational support for safety
بررسی قدرت پیش‌بینی‌کنندگی ادراک گرانباری نقش توسط خودکارآمدی شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده از ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep quality and road accidents in Shahroud drivers
بررسی کیفیت خواب و تصادفات جاده‌ای در رانندگان شهرستان شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of engineering intervention on the position of forging industry workers
ارزیابی اثربخشی مداخلات مهندسی کنترل استرس گرما در ایستگاه‌های کاری کارگران صنعت فورجینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Burnout and its predictor’s variables in Mobarakeh Steel Company
فرسودگی شغلی و عوامل پیش بین آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of BaP in breathing zone of asphalt workers in Tehran
ارزیابی میزان مواجهه تنفسی با بنزو آلفا پیرن(Benzo (a) Pyrene) در آسفالتکاران شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of relationship between dimensions of safety climate with safe behaviors in the petrochemical industry
بررسی رابطه جو ایمنی و ابعاد آن با رفتارهای ایمن در صنعت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2014-10)


Dermal exposure assessment techniques to polycyclic aromatic hydrocarbons
روش های ارزیابی مواجهه پوستی با هیدروکربن‌های حلقوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation relationship occupational stress with shift work in the agency drivers in Yazd
بررسی ارتباط نوبت‌کاری با استرس شغلی در رانندگان آژانس‌های درون شهری یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of musculoskeletal disorders risk using MFA method and the survey of correlation between its results and results of RULA method
ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی به روش MFA و بررسی همبستگی نتایج آن با نتایج حاصل از روش RULA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis the Effectiveness of safety and Agricultural Professional Healthy Courses which carried out for farmers
تحلیل اثربخشی دوره‌های آموزشی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای برگزار شده جهت کشاورزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Road Accidents with risk of Obstructive Sleep Apnea and sleep quality between truck drivers in Qom 1391
ارتباط تصادفات رانندگی با ریسک سندرم آپنه حین خواب و کیفیت خواب در کامیون‌داران استان قم در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Empowerment in Hospital and Professional nursing practice in Nurses of Hashemi-Nejad Hospital: 2010
رابطه توانمندسازی ساختاری و عملکرد حرفه‌ای پرستاری در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Change analyze before and after the implementation of integrated management systems (IMS) using safety performance monitoring indicators
تجزیه و تحلیل تغییر قبل و بعد از پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت یکپارچه (IMS) با استفاده از شاخص‌های پایش عملکرد ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of 70% alcohol, Deconex, H2O2 and UV Light for disinfection of surfaces and equipment’s infertility Research laboratory of Yazd
مقایسه اثر ضدعفونی‌کنندگی اتانول، آب اکسیژنه و دکونکس با اشعه‌ ماوراء بنفش بر روی سطوح و تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی ناباروری یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job stress and work-related stressors in prison staff
بررسی وضعیت استرس شغلی و عوامل استرس‌زای مرتبط با کار بین کارکنان شاغل در زندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2014-7)


Frequency of depression in patients who suffering from insomnia and obstructive sleep apnea syndrome diagnosed by nocturnal polysomnography
بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به بی‌خوابی و آپنه انسدادی حین خواب تشخیص داده شده با پلی‌سومنوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Respiratory Disorders in Employees of a Complex of Petrochemical Wastewater Treatment Plants
بررسی اختلالات تنفسی در کارکنان شاغل در مجموعه‌ای از واحدهای تصفیه پساب صنایع پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of knowledge, attitude and practice of female hairdressers in Yazd about diseases related to hairdressing profession in 1391
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگران زن شهر یزد نسبت به بیماری‌های شغلی مرتبط با حرفه آرایشگری در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health risk assessment of occupational exposure to crystalline silica in a tile & ceramic Industry
ارزیابی خطر بهداشتی مواجهه شغلی با سیلیس کریستالی در یک مجتمع تولید کاشی و سرامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of vitamin E supplementation on lipid peroxidation and the antioxidant defense responses following an exhausting aerobic exercise
اثر مکمل ویتامین E بر پاسخ‌های پراکسیداسیون لیپیدی و دفاع آنتی‌اکسیدانتی متعاقب یک فعالیت هوازی درمانده‌ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the effectiveness of control methods of radiant heat in workers exposed in a blast furnace steel industry
بررسی اثربخشی روش‌های کنترل گرمای تابشی در مواجهه کارگران شاغل در محوطه کوره بلند در یک صنعت فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and evaluation of exhaled breath condensate sampler for assessment of exhaled biomarkers of oxidative stress
ساخت نمونه بردار کندانس هوای بازدمی جهت مطالعه بیومارکرهای بازدمی استرس اکسیداتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influences of ventilation on biological concentration of air in a tuberculosis patient room
تاثیر تهویه بر تراکم آلاینده‌های بیولوژیک هوا در یک اتاق بیمار مسلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2014-3)


Investigating the Impact of Day Light Saving Time on Work-related Accidents among the Workers of Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization (IMIDRO)
بررسی تاثیر برنامه صرفه‌جویی در مصرف انرژی بر حوادث ناشی از کار در کارگران سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep quality and its related factors in commercial drivers in Iran
کیفیت خواب رانندگان حرفه‌ای در ایران و عوامل موثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of heat stress based on WBGT index and its relationship with physiological parameter of sublingual temperature in bakeries of Arak city
بررسی استرس گرمایی بر مبنای شاخص WBGT و ارتباط آن با پارامتر فیزیولوژیکی دمای زیر‌زبانی در کارگران شاغل در نانوایی‌های شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emotional intelligence and burn-out among the managers and nurses of university hospitals in Yazd
بررسی رابطه هوش عاطفی و فرسودگی مدیران و پرستاران بیمارستان‏های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the effect of hydraulic steering wheel system on decrease in the vibration transmitted to driver’s hand-arm
بررسی تاثیر سیستم هیدرولیک فرمان خودرو بر کاهش ارتعاش منتقله به دست و بازوی رانندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety assessment by using Nordic occupational safety climate questionnaire in one of the commercial ports in 1389
ارزیابی وضعیت ایمنی در یکی از بنادر تجاری کشور با استفاده از پرسشنامه جو ایمنی نوردیک در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the relationship between subjective and physiological understanding in tough jobs among workers of a metal industry in Isfahan
بررسی ارتباط درک ذهنی و فیزیولوژیکی سختی کار در کارگران یکی از صنایع فلزی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of noise stress on anxiety behavior and the volume of the amygdale nuclei in male rats
اثر استرس صوتی بر رفتار اضطرابی و حجم هسته های آمیگدال موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2013-12)


Identification and evaluation of performance indicators affecting human error, based on fuzzy logic (An operation center of Gas transmission company)
شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد انسان براساس منطق فازی (یکی از مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of exposure assessment models, expert judgment and Bayes analysis, in Prediction of the tile industry respiratory exposures
مقایسه مدل‌های ارزیابی مواجهه، قضاوت خبره و آنالیز بیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational burnout and influence of work environment factors among family physicians in Khorasan Razavi
فرسودگی شغلی و شاخص‌های تاثیرگذار محیط کار بر آن در بین پزشک‌های خانواده خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health risk assessment of harmful chemicals in order to provide control guidelines: case study in a polyurethane foam industry
ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با مواد شیمیایی به منظور ارائه راهکارهای کنترلی (مطالعه موردی در یک صنعت فوم پلی اورتان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of cytotoxic effects of different sizes and shapes of SiO2 nanoparticles on rat lung cells
مقایسه ‌اثر سایتوتوکسیک نانو‌ذرات سیلیکا در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف بر سلول ریه موش صحرایی در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sodium Bicarbonate Ingestion upon Anaerobic Power in Male Note-Athlete
تعیین تاثیر مصرف بی‌کربنات سدیم بر عملکرد بی‌هوازی مردان غیر‌ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment visual discomfort among office staff of Tehran university of Medical Sciences who working with computers continuously at works
ارزیابی ناراحتی بصری در کارمندان (کاربران رایانه) دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of respiratory symptoms and lung function impairments among Darab ginning factory workers
شیوع علائم بیماریهای تنفسی و اختلال عملکرد ریه در کارگران کارگاه پنبه پاک کنی داراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2013-11)


Occupational hazards in welding industry
مخاطرات شغلی در صنعت جوشکاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of risk management from the perspective of hospital nurses in Shahid Rahnemon Hospital
ارزیابی وضعیت مدیریت خطردر بیمارستان شهید رهنمون یزد از دیدگاه پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A research about Health promoting activities (lifestyle) at employees
تعیین وضعیت سبک زندگی و عوامل مرتبط بر آن در بین کارمندان و کارگران شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and evaluation of human errors of physicians at emergency ward of an educational hospital in Semnan city using SHERPA technique
شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از روش SHERPA در پزشکان اورژانس شاغل در بیمارستان حضرت امیرالمومنین سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of exposure to pesticides on the fecundity status of farm workers resident in a rural region of Fars province, southern Iran
بررسی اثر آفت‌کش‌ها بر باروری کشاورزان در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of symptoms of sick building syndrome and its associated factors in intensive care nurses in Kerman University of medical sciences educational hospitals
بررسی فراوانی علائم سندرم ساختمان بیمار و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fire risk assessment in DC Tehran metro trains with Fault Tree Analysis
ارزیابی ریسک حریق مقاومت‌های سقفی قطارهای با جریان یکنواخت در مترو شهر تهران با روش درخت تجزیه و تحلیل خطا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effectiveness of psychological capital intervention of Luthans on job burnout in the experts working in Iran Khodro Diesel Company
بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر فرسودگی شغلی کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Objective and subjective assessment of upper trapezious muscle fatigue in carpet weaving workers
بررسی عینی و ذهنی خستگی عضله تراپزیوس فوقانی در قالی‌بافان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of ammonia removal from air by a wet scrubber packed with ceramic raschig rings and PVC
مقایسه میزان حذف آمونیاک از هوا توسط شستشو‌دهنده تر پر شده با حلقه‌های راشیگ سرامیکی و پی‌ وی سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

job stress, education and work ability among refinery workers
استرس شغلی، تحصیلات و توانایی کار در کارکنان پالایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2013-9)


Comparison of the situation of safety, hygiene and work conditions by a participatory ergonomics approach in a pharmaceutical company in Iran
مقایسه وضعیت ایمنی، بهداشت و شرایط کار با رویکرد ارگونومی مشارکتی در یک شرکت تولیدی دارویی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between assertiveness and reporting of job errors among nurses
بررسی ارتباط قاطعیت پرستاران با گزارش دادن خطاهای کاری آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of control measures to reduce the risk level of work-related hazards in one of Ceramic Industries
اثر بخشی اقدامات کنترلی در کاهش سطح ریسک خطرات ناشی از کار در یکی از صنایع سرامیک سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment of musculoskeletal disorder by RULA method, and effect evaluation of ergonomic training on tailor working conditions
ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA و بررسی تاثیر آموزش ارگونومیک بر وضعیت‌ انجام کار خیاطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of workers-related factors about using of hearing protection devices in textile factories, based on planned behavior theory
بررسی عوامل مرتبط با استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران کارخانجات نساجی با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of workers’ perception about safety in roller and steel parts production factory based on the health belief model in 2011
ارزیابی ادراکات کارکنان نسبت به فرهنگ ایمنی در کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی بر حسب مدل اعتقاد بهداشتی- سال 90
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of work-related accidents in Sari forests exploitation workers
بررسی علل حوادث ناشی از کار در کارگران بهره‌برداری در جنگل‌های ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the in-vitro magnesium oxide nanoparticles effect on morphological changes in rat alveolar pneumocyte cells
بررسی تاثیر نانو‌ذره اکسید‌منیزیم بر تغییرات مرفولوژی سلول‌های پنوموسیت ریه موش صحرایی در محیط in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2013-5)


A Brief History of Occupational Medicine
مروری بر تاریخچه طب کار
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of occupational exposure of battery industrial workers by lead metal
ارزیابی مواجهه شغلی کارگران یک صنعت باطری‌سازی با فلز سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the relationships between mental health and interests with driving style
بررسی رابطه بین سلامت روان و رغبت‌ها با سبک رانندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect burnout on social support and self-esteem in health care workers in Yazd city
تاثیر فرسودگی شغلی بر حمایت اجتماعی و عزت نفس پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anthropometric survey among Iranian Fars workers in factories in the provinces of Tehran, Isfahan and Fars
بررسی ابعاد آنتروپومتریکی در میان شاغلین ایرانی با قومیت فارس در کارخانجات استان‌های تهران، اصفهان و فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of occupational stress and influencing factors in medical students
بررسی استرس شغلی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of awareness, attitude, and practice of radiographers about radiation protection in Yazd Province
بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پرتوکاران رادیولوژی استان یزد در مورد حفاظت پرتویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of hearing status of Yazd railway's train drivers in 2011
بررسی وضعیت شنوایی لوکوموتیورانان راه آهن یزد در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The temperature variation of the maximum oxygen uptake and time to exhaustion in the spinning factory workers
بررسی تغییرات درجه حرارت در میزان حداکثر اکسیژن مصرفی و زمان رسیدن به خستگی کارگران کارخانه ریسندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2013-2)


اهمیت ارگونومی در افزایش بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
اهمیت ارگونومی در افزایش بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Oxidative stress in jobs with exposure to xenobiotics
استرس اکسیداتیو در تماس با گزنوبیوتیک‌ها در مشاغل مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment & safety performance indicators in designing and constructing phase of Agglomeration Project, Bafgh
ارزیابی ریسک و تعیین شاخص‌های عملکرد ایمنی در مرحله طراحی و ساخت پروژه آگلومراسیون، سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of cardiovascular risk factors, gastrointestinal and musculoskeletal complications in different patterns of shift work in tile industry
مقایسه ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی، گوارشی و عضلانی-اسکلتی در دو الگوی نوبت‌کاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Benzene and ethyl-benzene in the office environmental indoor air of Yazd hospitals
ارزیابی میزان آلاینده‌های بنزن و اتیل بنزن در هوای محیط‌های اداری بیمارستان‌های شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and evaluation of human errors using SHERPA technique among nurses at emergency ward of an educational hospital in Semnan city, Iran
شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی مربوط به وظایف پرستار در بخش اورژانس یکی از بیمارستان‌های شهرستان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of bacterial bioaerosols in a tobacco industry
بررسی بیوآئروسل‌های باکتریایی در یک شرکت دخانیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and comparison of fatigue in shift workers of a rolling mill and a steel production company
ارزیابی و مقایسه خستگی در کارگران شیفت ثابت و در گردش شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of Sleep Quality and General Health in shift working Nurses
ارتباط کیفیت خواب با سلامت عمومی در پرستاران نوبت کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ergonomic training on saffron picker’s postures
تاثیر آموزش اصول ارگونومی بر وضعیت بدنی زعفران‌کاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2012-12)


The relationship between emotional expressiveness and self efficacy with burnout in workers of municipality
رابطه ابرازگری هیجانی و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در کارمندان شهرداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of occupational accidents occurred in one of the uranium mines in the central region of Iran during 2006-2010
بررسی حوادث شغلی رخداده در یکی از معادن اورانیوم منطقه مرکزی کشور طی سال‌های 1389-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of bioaerosols type and concentration in the ambient air of hospitals in Damghan, Iran
بررسی نوع و تراکم بیوآئروسول‌ها در هوای محیط بیمارستان‌های دامغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of dracaena deremensis and hederahelix plants in elimination of benzene from air using SPME-GC-FID
کارآیی گیاهان گلخانه‌ای دراسنا و عشقه در کاهش بنزن موجود در هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of occupational noise - induced hearing loss in a tractor manufacturing plant
افت شنوایی شغلی ناشی از مواجهه با صدا در یک صنعت تراکتورسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job stress dimensions and their relationship to general health status in nurses
ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با وضعیت سلامت عمومی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of sleep disorders in flight crew and ground staff worker in Iran private flight airline in 2010
بررسی اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در کادر پروازی و کادر زمینی سازمان هواپیمایی خصوصی کشور در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of occupational exposure of operation room personnel to isoflurane anesthetic gas
ارزیابی مواجهه شغلی پرسنل اتاق عمل با گاز هوشبر ایزوفلوران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2012-10)


Respiratory problems caused by occupational exposure to flour dust among flour mill workers in Razavi and South Khorasan provinces
بررسی مشکلات تنفسی ناشی از مواجهه شغلی با گرد و غبار آرد در کارگران کارخانجات آرد خراسان رضوی و جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of factors affecting safety culture in Yazd steel industry workers
بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ ایمنی در کارگران صنایع فولاد استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on midwives work ability at public hospitals and health-care centers in Mashhad in 2011
بررسی سطح توانایی شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دولتی و مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of one exhausted exercise session on serum serotonin and prolactin level of men runners
تأثیر یک جلسه تمرین تا سر حد خستگی بر سطح سروتونین و پرولاکتین سرم دوندگان مرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of lung function of municipal garbage collectors in Fars province in 2012
ارزیابی عملکرد ریوی گروهی از پاکبانان شهرداری استان فارس در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of risk factors for upper extremity musculoskeletal disorders by OCRA index in Meybod potters in 2009
ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی-‌عضلانی اندام‌های فوقانی به روش شاخص OCRA در سفالگران شهرستان میبد در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of unsafe behavior types by safety behavior sampling method in oil refinery workers in 2009 and suggestions for control
ارزیابی رفتارهای ناایمن به روش نمونه‌برداری رفتار ایمن در کارگران پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1388 و ارائه راهکارهای کنترلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pulmonary effects of chronic cement dust exposure
اثرات ریوی مواجهه مزمن با گرد و غبار سیمان در کارگران صنعت سیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of cholinesterase level in workers exposed to organophosphates
ارزیابی میزان آنزیم کولین استراز در شاغلین در معرض سموم فسفره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of importance of ergonomic behaviors in an Iranian petrochemical company by entropy
ارزیابی اهمیت رفتارهای ارگونومیک در یک شرکت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2012-2)


Ergonomic complications of using computers by children
عوارض ارگونومیک استفاده از رایانه توسط کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the musculoskeletal disorders in the workers of a food manufacturing plant in Tehran
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی‌ـ عضلانی بین کارگران یک کارخانه صنایع غذایی در استان تهران سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of high– risk behaviors in health care of kashan Shahid Beheshti hospital personnel
بررسی فراوانی رفتارهای پرخطر در خدمات درمانی پرسنل بیمارستان بهشتی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational risky exposure in vitiliginous patients
مواجهه شغلی پرخطر در مبتلایان به ویتیلیگو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the frequency of musculoskeletal disorders and work posture analysis by RULA method in workers of an auto- part manufacturing company
بررسی فراوانی اختلالات اسکلتی‌ـ عضلانی و ارزیابی وضعیت‌ بدنی حین کار به روش RULA در کارگران صنعت تولید قطعات خودرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between knowledge of ergonomics and work-place conditions with musculoskeletal disorders among nurses of two Iranian hospitals
بررسی رابطه بین آگاهی از علم ارگونومی و شرایط محیط کار با میزان ناراحتی‌های اسکلتی‌ـ عضلانی در کادر پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The cytotoxic effects of MgO nanoparticles on human blood mononuclear cells
بررسی اثرات سایتوتوکسیک یک نانو ذره‌ اکسید منیزیم بر سلول‌های تک هسته‌ای خون انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational stress and its relationship with need le stick injury among emergency department personnel
بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با آلودگی با سوزن در پرسنل اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of hearing protection devices usage in industrial workers in Yazd- Iran
بررسی برنامه حفاظت شنوایی در کارگران صنایع مختلف شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2011-12)


Epidemiologic study of occupational accidents recorded in Yazd province in the years 2007-2008
بررسی اپیدمیولوژیک حوادث شغلی ثبت شده در استان یزد در سالهای 1387-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Descriptive evaluation of occupations in asthmatic adults
بررسی توصیفی مشاغل بزرگسالان مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Milk Drinking on the Level of Liver Enzymes among Workers of Paint Manufacturing Industry
تاثیر تغذیه با شیر بر سطح آنزیم‌های کبدی کارگران یک صنعت رنگ‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Hearing State of Workers of a Uranium Mine in Central Region of Iran
بررسی وضعیت شنوایی کارکنان یکی از معادن اورانیوم منطقه مرکزی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Clinical Findings among Galvanizers Exposed to Low Level Hydrochloric Acid
بررسی علایم بالینی ناشی از مواجهه باسطوح پایین اسید کلریدریک در کارگران آبکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the musculoskeletal disorders and its risk factors in the workers of an agricultural equipment- manufacturing plant
بررسی فراوانی و عوامل خطر اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگران یک کارخانه تولیدکننده ماشین‌آلات کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Incidence and Trend of Occupational Accidents and Related Factors in Economically Active Population of Marvdasht and Suburb between 2005- 2010
بررسی بروز و الگوی حوادث ناشی از کار و علل مرتبط با آن در جمعیت فعال اقتصادی شهرستان مرودشت و حومه در سال‌های89-84
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Safety Culture and Accidents in Textile Workers of Yazd City
بررسی ارتباط حادثه با فرهنگ ایمنی در کارگران نساجی شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2011-10)


تعیین میزان نقص عضو در بیماری‌ها و اختلالات پوستی
تعیین میزان نقص عضو در بیماری‌ها و اختلالات پوستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment of musculoskeletal disorders by QEC method in a food production factory
ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی با روش QEC دریک کارخانه تولید مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the respiratory symptoms and pulmonary function tests capacities in Yazd tile workers
بررسی و ارزیابی شکایات تنفسی و ظرفیت‌های عملکرد ریوی کارگران کارخانجات چینی بهداشتی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of workـ related eye injuries in miners between 2003 and 2008
بررسی فراوانی حوادث چشمی ناشی از کار در کارگران معدن در طی سال‌های1387- 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation or the relationship between shift work and sleepiness in nurses
بررسی رابطه نوبت‌کاری با خواب‌آلودگی درپرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of relationship between noise-induced hearing loss with age and work duration in tile industry
بررسی ارتباط کاهش شنوایی ناشی از صدای صنعت کاشی با سن و سابقه ‌کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of potential hazards by Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) method in Shiraz Oil Refinery
ارزیابی خطرات بالقوه پالایشگاه شیراز با روش تجزیه و تحلیل حالات خطر(FMEA) و اثرات ناشی از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gastric mucosal damage due to partial sleep deprivation in rats
بررسی آسیب مخاط معده و سطح ملاتونین بدنبال محرومیت از خواب نسبی در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the effect of exposure to natural fibers on across- shift changes in spirometric indices among textile workers
بررسی تأثیر مواجهه با الیاف طبیعی بر شاخص‌های اسپیرومتریک در طول شیفت‌کاری در کارگران صنعت نساجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

یک بازرس کار به ازای هرکمیته حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار
یک بازرس کار به ازای هرکمیته حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2011-7)


Evaluation of respiratory symptoms and spirometric indices in Ghaemshahr,s textile workers
بررسی علایم تنفسی و شاخصهای اسپیرومتری در کارگران نساجی شهرستان قائم‌شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of ophthalmic complains and related factors in computer users
بررسی شکایات چشمی و عوامل مرتبط در کاربران رایانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The welders posture assessment by OWAS technique
ارزیابی پوسچر بدنی جوشکاران به شیوه ارزیابی پوسچرOWAS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Occupational Accidents Pattern in Iranian Miners
بررسی الگوی حوادث ناشی از کار در معدن‌کاران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and evaluation laboratory hazards in Yazd University of Medical Sciences by standard checklists
شناسایی و ارزیابی خطر آزمایشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی ‌یزد با استفاده از چک‌لیست‌های استاندارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Relationship between the Pittsburgh Sleep Quality Index and Road Accidents among Truck Drivers
بررسی ارتباط شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ با تصادفات جاده‌ای رانندگان کامیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effective factors of hearing protection use in tile workers
بررسی فاکتورهای مؤثر بر استفاده از وسایل حفاظت شنوایی در کارگران کارخانه کاشی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Musculoskeletal disorders among bank staff in Yazd
بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی درکارمندان بانک شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2011-3)


بینایی سنجی در معاینات شغلی
بینایی سنجی در معاینات شغلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Review in relationship of quality of life with occupational accidents in RudbarLorestan Dam & plant in 1389
بررسی ارتباط کیفیت زندگی با حوادث ناشی از کار در پروژه ‌سد و نیروگاه آبی رودبار لرستان در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Sleep Disorders among Nightshift guard men in Iran University Hospitals Using ESS and PSQI questionnairesin 2009
مقایسه شدت اختلالات خواب در میان نگهبانان شیفت شب بیمارستان‌ بر اساس پرسشنامه‌های اپورث و پتزبورگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the association between whole body vibration and neck pain among heavy equipment drivers
بررسی ارتباط ارتعاش کل بدن با درد گردن در رانندگان خودروهای سنگین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of effect of job stress on the risk factors of the cardiovascular diseases among the drivers in Tehran in 86
بررسی استرس شغلی در رانندگان وسایل نقلیه‌عمومی و ارتباط این استرس با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The objective of this study is determination of occupational asthma prevalence in steel factory and classification of cases according to various workshops.
تعیین فراوانی آسم شغلی درکارگاههای مختلف یک کارخانه فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Posture Evaluation Using OWAS, RULA, QEC Method in FERO-ALEAGE Factory Workers of Kerman
ارزیابی وضعیت‌ بدنی کارگران کارخانه فروآلیاژ کرمان با سه روشOWAS ،RULA وQEC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of shift work on birth weight and gestational age ofnewborns inemployed women
بررسی تاثیر شیفت‌کاری بر وزن هنگام تولد و سن حاملگی نوزادان در زنان شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Sleep Disorders and related risk factors in Flight Crews
انواع اختلالات خواب وعوامل مرتبط با آن در کادر پروازی سازمان هواپیمایی کشوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2009-12)


صنعت آبکاری، مواجهات و مخاطرات
صنعت آبکاری، مواجهات و مخاطرات
| [PDF-FA] | [XML] |

An annual survey of work- induced accidents in injured farmers referring to health centers in Bam
مطالعه یکساله حوادث ناشی از کار در کشاورزان حادثه دیده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بم(1384- 1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of color vision in a waxy foundry plant
بررسی وضعیت دید رنگی کارگران در یک کارخانه ریخته گری مومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the effect of personal protective devices on blood pressure and pulse rate in a noisy environment
بررسی تأثیر استفاده از وسایل فردی حفاظت شنوایی در محیط پرسروصدا برروی فشارخون وضربان قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی سیلیکوزیس و اختلال عملکرد ریه
بررسی فراوانی سیلیکوزیس و اختلال عملکرد ریه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of shift work on depression in nurses
تأثیر نوبت‌کاری بر افسردگی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep disorders and it,s risk factors in nurses
اختلالات خواب و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effectiveness of education on knowledge and attitude of petrochemical companies’ staffs in south Pars region regarding substance abuse
بررسی اثربخشی آموزش برآگاهی و نگرش نسبت به سوء مصرف مواد درکارکنان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the quality of the periodic examinations of Yazd industrial units, 1385
ارزیابی کیفیت معاینات دوره‌ای شاغلین در واحدهای صنعتی شهر یـزد در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles